Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering van diensten door 2B2C App. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk met 2B2C App zijn overeengekomen. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. 2B2C App is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Bij ongelijkheid prevaleren Nederlandse teksten te allen tijde boven vertalingen.
2. Definitie van service. De 2B2C App is een gratis applicatie voor mobiele telefoons en tablets, waarmee de gasten van Horeca bedrijven bestellingen kunnen plaatsen en horecabedrijven deze bestellingen kunnen ontvangen. Deze dienst is een geheel vrijblijvende aanvulling/toevoeging van bestaande en andere methoden om bestellingen door gasten te laten plaatsen. 2B2C App heeft op geen enkele wijze de opzet en/of doelstelling andere methoden om bestellingen te plaatsen uit te sluiten. 2B2C App adviseert nadrukkelijk om altijd alternatieve bestelmogelijkheden te blijven aanbieden.
3. Update verplichting. Om van een zo optimaal mogelijke werking van de 2B2C App gebruik te kunnen maken, verplichten gebruikers zich om ten alle tijden en onder alle omstandigheden gebruik te maken van de meest recente software versies. Dit geldt zowel voor de 2B2C App verkrijgbaar voor consumenten / horeca gasten in de officiële App Stores van Apple iOS en Google Android als naar verwezen via www.2b2capp.com, als ook voor de horeca App en beheerprogramma’s. Indien voor het updaten van de 2B2C App een update van het besturingssysteem vereist is, dan dient de gebruiker hier zelf zorg voor te dragen. Alle risico’s, gebreken en verminderde werking van de 2B2C App als gevolg van het niet gebruiken van de meest up to date software versie of het installeren van niet via de geautoriseerde App stores en /of officiële 2B2C App horeca download servers verkregen software, zijn geheel voor rekening van gebruikers.
4. Inspanningsverplichting horeca. De horeca ondernemer die de mogelijkheid biedt om naast gebruikelijke, conventionele methoden, ook het plaatsen van bestellingen door gasten met de 2B2C App aan te bieden, verplicht zich tot het betrachten van de grootst mogelijke zorgvuldigheid en een in alle redelijkheid te verwachten maximale inspanning om een juiste werking van de 2B2C App te bewerkstelligen. Hieronder wordt verstaan o.a. het regelmatig controleren van de werking van de horeca tablet & App, de werking van de verbinding tussen horeca tablet en het internet, het up-to-date houden van de bestellijst en het op juiste wijze aanbrengen van QR codes.
5. Informatie van derden. 2B2C App kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor de informatie die zonder actieve tussenkomst van 2B2C App met het bestelsysteem wordt uitgewisseld. De horeca ondernemer is zelf volledig in alle opzichten verantwoordelijk voor de door hem aangeboden informatie, zowel ten aanzien van de inhoudelijke juistheid van informatie en prijzen als ook het in wettelijk opzicht niet strijdig zijn met lokaal geldende wetgeving. 2B2C App wijst iedere vorm van aansprakelijkheid af ten aanzien van het niet juist printen of anderzins repliceren van QR codes, het niet juist aanbrengen van deze QR codes of het niet of slecht door de 2B2C App leesbaar zijn van deze QR codes.
6. Algemeen voorbehoud. Aan het gebruik van de 2B2C App kunnen op generlei wijze in generlei opzicht rechten worden ontleend. 2B2C App is gerechtigd zijn rechten over te dragen aan derden. 2B2C App is te allen tijde gerechtigd zijn prijzen en tarieven aan te passen. Een overeenkomst tot levering van een dienst leidt slechts tot een inspanningsverbintenis van 2B2C App. 2B2C App verplicht zich diensten naar beste inzicht en vermogen, rekening houdende met de stand der techniek en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uit te voeren. 2B2C App spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen tussen de 2B2C App en het internet, de server van 2B2C App en servers van derden. 2B2C App staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd. 2B2C App is te allen tijde gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma omwegen of probleem vermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
7. Aansprakelijkheid voorbehoud. 2B2C App heeft op geen enkele wijze de opzet en/of doelstelling andere methoden om bestellingen te plaatsen uit te sluiten. Op ieder moment, op iedere locatie zijn er altijd meerdere methoden om bestellingen te plaatsen en te ontvangen. Derhalve kan nimmer sprake zijn van afhankelijkheid in welke vorm dan ook van de juiste werking van de 2B2C App. Gebruikers van de 2B2C App verkrijgen slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de programmatuur en de systemen met betrekking tot de 2B2C App. Het is niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sub-licenceren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 2B2C App is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de server, het 2B2C App systeem en/of Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud en/of aanpassingen ter verbetering, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat. 2B2C App heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken. De aansprakelijkheid van 2B2C App voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van 2B2C App wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
8. Misbruik. 2B2C App wijst nadrukkelijk iedere vorm van aansprakelijkheid als gevolg van iedere vorm van hetzij opzettelijk , hetzij onbedoeld misbruik van de 2B2C App af. De horeca ondernemer dient onder alle omstandigheden maatregelen te treffen misbruik te voorkomen. Bij een vermoeden van misbruik is de horeca ondernemer gerechtigd met de 2B2C App geplaatste bestellingen zonder opgaaf van redenen te annuleren.
9. Overmacht. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van 2B2C App, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) oorlog, (vii)
© 2014 2B2C App™